Project Description

ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำจักรยาน RJC 24 นิ้ว รุ่นพิเศษ ที่มีดีไซน์ สติกเกอร์เป็นของตัวเอง จำนวน 100 คัน เพื่อมอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครูชนบท ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย