Project Description

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบก่อตั้ง 50 ปี จัดโครงการ “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส โดยจะมอบผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยจักรยานที่สั่งผลิตในวาระพิเศษนั้นคือรุ่น RJC 24 นิ้ว สั่งทำสีพิเศษสีขาวมุก และสติกเกอร์ระบุชื่อโครงการ